Empel advies


Onderzoek naar de oorzaken van wortelopdruk en achterblijven van de groei bij Gleditsia triacanthos. Deze bomen stonden hoofdzakelijk in het trottoir en tussen parkeervakken en zowel de bkk klinkers als de 30x30 tegels hadden veel last van wortelopdruk. Om er achter te komen wat de oorzaak was zijn op diverse plaatsen indringings weerstandsmetingen gedaan met behulp van penetrograaf. Hieruit bleek dat de grond op een diepte van 40 a 50cm zeer verdicht was en niet doorwortelbaar. Op en aantal plekken zijn daarom proefsleuven gegraven om de profielopbouw van de bodem en de samenstelling van de grond te bekijken. Hieruit kwam naar voren dat onder het cunet  een ophoging aanwezig was van opspuitzand. Onder dit opspuitzand bevonden zich kleihoudende en moerige lagen.Naar aanleiding hiervan is de historie van deze locatie onderzocht, zijn bodemkaarten geraadpleegd om te achterhalen waaruit deze lagen bestonden.

Uit deze inventarisatie bleek dat de bodem een mengeling was van drechtvaaggronden en zware klei en zavel. De grondwatertrappen bevonden zich volgens de kaarten tussen 3en 5 in het verleden. Door de aanleg van deze nieuwbouw wijk op deze ondergrond, de ophogingen etc. bleken zich er storende lagen onder de bomen voor te komen.Hierdoor wortelden de bomen uitsluitend in de bovenste 30 cm in het cunetzand en omdat hier weinig voeding in voorkomt  bleef de groei achter.Op de tekeningen zijn middels berekeningen en het onderzoek de oplossingen uitgewerkt. Een goede groeiplaatsinrichting, voldoende groot en het perforeren van de storende lagen moet deze bomen weer een kans bieden om te herstellen. De berekeningen van de groeiplaats is dan ook voldoende groot gedimensioneerd voor de komende 25 jaar.